Luftsportstinget 2021

Modellflykontigent og historisk president

Publisert

Luftsportstinget er et samlet møte for hele luftsportsforbundet, og alle seksjoner under. Møtet holdes annenhvert år, i sammenheng med hver enkelt seksjon sitt seksjonsmøte. Regnskap og status ble presentert, før utviklings-, og handlingsplan for 2022-2025 ble gjennomgått til godkjenning. I tillegg var det to saker som skulle behandles. Hver seksjon hadde opp til 10 delegater på luftsportstinget. Med luftsportsstyret i tillegg, var antall stemmeberettigede litt under 100 deltakere. I motsetning til seksjonsmøtet i fallskjerm, ble det ikke brukt elektronisk stemmegivning.

Behandling av saker

Begge de innsendte sakene handlet om kontigent. Bergen modellflyklubb ønsket en reduksjon i forbundskontigent på minst 200 kroner for alle medlemmer. Styret i NLF kontret med å poengtere at modellflyseksjonen allerede har halv kontigent i forhold til andre seksjoner, og at de ønsket å øke denne til det samme som alle andre, over en periode på 8 år.

Grunnen til at modellflygerne har betalt halv kontigent, er fordi de har hatt mindre sikkerhetsarbeid enn andre seksjoner i forbundet. Men nå har det kommet mange nye krav til modellfly, for eksempel i forbindelse med utbredelsen av droner. NLF erfarer at en stadig større del av deres tid går med til å jobbe med modellflysaker, og at det derfor ikke lenger er rimelig at de har halv kontigent.

Bergen modellflyklubb var bekymret for rekrutteringen hvis forbundskontigenten ble for høy, og poengterte at de var den eneste seksjonen som kan drive sin aktivitet utenfor NLF. Her brøt allikevel NLF's jurist inn, og sa at det var flere av seksjonenes aktiviteter som kan utøves uten NLF's tillatelser for luftsport. Selv om Bergen modellflyklubb var bekymret for rekrutteringen, kunne de allikevel skryte av å ha hatt en ekstremt god utvikling den siste tiden, med mange nye medlemmer.

Vår nyvalgte leder av fallskjermseksjonen, Espen Finne, poengterte i en kommentar at forslaget paradoksalt nok ba om mindre kontigent, men mer tilbake fra forbundet. "That's not how math works!" kontret Espen, med et litt mer profesjonelt ordvalg.

Bergen modellflyklubb fikk ikke sitt forslag godkjent, etter at kun 6 representanter stemte for forslaget.

Forbundsstyrets fikk derimot godkjent sitt forslag om å gradvis øke modellflygernes kontigent, til samme nivå som andre seksjoner, over en periode på åtte år. Denne ble godkjent, med kun 4 stemmer mot.

Forbundskontigenten vil allikevel bli satt til å øke med mindre enn KPI-indeksen fremover, fordi egenkapitalen er større enn nødvendig i forbundet.

Utvikling-, og handlingsplan 22-25

Planen ble nesten godkjent nøyaktig som den var skrevet i utgangspunktet. Espen Finne fikk tilføyd en setning under sikkerhet, som med tydeligere ord sa at vi må aktivt bruke innsamlet data til å forebygge ulykker før de skjer. Vi skal være proaktive, og se trender.

Ellers ble et setning i kapittel 2 om anlegg diskutert:

(NLF skal) bidra aktivt i lokale prosesser for å tillate motoriserte ferdsel i vassdrag og utmark (eksempelvis Mjøsa ved Lillehammer). Dette mente en delegat at lød veldig umusikalsk, spesielt i dagens politiske situasjon med klimakrise, og trusler mot urørt natur, ved for eksempel vindmøller. Styret trakk frem Canada som eksempel, hvor sjøfly var den eneste måten man kunne komme seg fram på mange steder, og at det var lignende eksempler i Norge som var bakgrunnen for setningen. Argumentet ble ikke spesielt godt mottatt fra delegaten, som mente Norge ikke kunne sammenlignes med Canada her, og at setningen måtte justeres. Mer om denne saken når referatet fra tinget blir offentliggjort.

Ellers så var kulturdepartementet innom og holdt en liten tale. Alt i alt fremstod det på mange måter som en skrytetale av dem selv, og alt de hadde gjort for luftsport og forbundet. Men det var iallefall interessant å høre om at World Cup i Voss har fått tilskudd på 2.000.000 kroner.

Nytt styre

Det ble også valgt nytt styre i NLF. Rebecca Hansen (33) går inn som president, og blir med det den første kvinnelige presidenten av NLF noensinne. I tillegg består styret nå av:

  • Nic Nilsen (1. visepresident)
  • Thomas K. Becke (2. visepresident)
  • Siri Christiansen (ungdomsrepresentant)
  • Reidar Bratsberg (ballong), Espen Finne (fallskjerm)
  • Jon Erik Staurset (HPS), Espen Bakke (modellfly), Bjørn Egenberg (motorfly)
  • Håvard Gangsås (seilfly) og Sigurd Brattetveit (sportsfly).

Både 2. visepresident, Thomas K Becke, og ungdomsrepresentant Siri Christiansen, er fra fallskjermseksjonen. Rebecca Hansen har mest erfaring med seilfly, men har fortalt frittfall at hun også har begynt å hoppe fallskjerm.

Det nyvalgte styret hadde et kort konstituerende møte rett etter tinget, og har sitt neste møte allerede mandag 1. november.

Ny president i NLF, Rebecca Hansen
Ny president i NLF, Rebecca Hansen
Powered by Labrador CMS