Seksjonsmøte 2021

Fallskjermseksjonens øverste møte

Publisert

Som førstegangsreisende på seksjonsmøte og luftsportstinget, er hovedinntrykket at vi har utrolig mange dyktige og skarpe hoder i norsk fallskjermsport. Her ble jeg vitne til gode diskusjoner, og kontinuerlig god stemning til tross for enkelte uenigheter. Alle virket til å ha forberedt seg godt. Ordstyrer HC Amlie, styreleder Espen Finne, Fagsjef Knut Lien, styret forøvrig, og delegatene. Resultatet ble et meget konstruktivt møte.

Demokratisk problem?

Men vi har ett problem. Bare 12 av klubbene representert. Det betyr at 6 av 18 klubber ikke var representert. I tillegg var kun et fåtall av klubbene representert med fullt antall delegater, som varierer fra en til fem, alt etter hvor mange medlemmer klubben har. Totalt kunne klubbene stille med 53 delegater. Kun 32 stemmeberettigede var til stede på seksjonsmøtet.

Innsendte forslag

Grenland Fallskjermklubb hadde sendt inn forslag om at F/NLF setter av penger til godtgjørelse av den enkelte HI i alle klubber, med 12.000kr i året. Styret foreslo å avvise forslaget, fordi hver klubb er sin egen juridiske enhet, og at det vil være juridiske problemer ved at F/NLF gir godtgjørelse for HI-tjeneste. Dessuten ville det føre til en høyere kontigent, som igjen ville føre til et nullsumsspill. Dessuten er det andre roller i en klubb som kan være like krevende som HI, og det vil føre til diskusjoner om andre roller også, som for eksempel styreleder.

Andreas Hemli sier seg enig med styret, men ønsker en debatt om eventuell mangel på I-1 velkommen. Det kan i motsetning til direkte godtgjørelse, være en sentral oppgave.

Tønsberg fallskjermklubb sier seg også enig med styret, men nevner at HI ikke nødvendigvis er en helt isolert klubbrolle, men SU's representant i en klubb.

Forslaget nedstemmes enstemmig, med 32 mot 0 stemmer.

Budsjett

Det er foreslått å sette seksjonskontigenten til 370 i 2022 og 375 i 2023. Dette er en jevn kontigent, med KPI-justering. Dessuten foreslås det å legge inn avgift til frittfall som en del av kontigenten, noe som gir pluss 200 kroner, altså 570 i 2022, og 575 i 2023. Frittfall har fått reduserte utgifter, etter å ha gått fra papir til digitalt format, men annonseinntektene uteblir foreløpig, og derfor beholdes frittfall-avgiften på 200kr i året. Målsetningen er å få denne redusert.

XXX Kom forbi, og gratulerte i sterke ord fallskjermseksjonen med et strålende VM i Russland. Fallskjermseksjonen ble også trukket frem som en meget ryddig organisasjon, med fantastisk sikkerhetsarbeid, og en foregangsfigur for hele forbundet.

Langtidsplan 2022-2025

Fallskjermseksjonen lager kontinuerlig langtidsplaner, for å målrette og tydeliggjøre ambisjoner for fallskjermsporten i Norge. Her får du presentert et utvalg av punkter fra planen for 2022-2025, som ble tatt opp til diskusjon på møtet.

Idrettssatsing

Det er tydelig at idrettssatsing står høyt i fallskjermseksjonen. Etter at vi i 2021 har hatt rekorddeltagelse på NM, og tidenes beste medaljefangst på VM, er det fortsatt mange som mener vi må satse mer. Det står i langtidsplanen at F/NLF skal jobbe aktivt for å øke deltagelsen i NM, når deltakelsen allerede kanskje er større enn alle andre land per aktive hopper. Se diagrammet under, for å lese utviklingen de siste 7 årene:

Her har vi tatt med alle hoppere på alle lag, uavhengig av gjestestatus, eller om kameramannen stiller som en offisiell del av laget eller ikke. Når man kan se at det står 63 på FS8 (gul farge) i 2021, betyr det altså 7 lag ganger 9 hoppere. Hoppere som er på flere lag telles en gang for hvert lag de er på. Her kan an se at både tradisjonell FS og Freefly har rekorddeltagelse totalt sett. VFS setter også ny all time rekord, hvis man regner med prøvegrenen VFS-2. Bare Nybegynner FS/FF og Wingsuit har hatt høyere deltakelse tidligere. Når F/NLF uttaler at de vil jobbe for enda høyere deltakelse videre fremover, kan man spørre seg om vi snart trenger mer enn ett fly for å gjennomføre NM.

Tønsberg fallskjermklubb fremmet også et forslag om en tydeligere ambisjon for gode sportslige resultater, under World Cup og EM på Voss i 2023. Dette inkluderte forslag om å kunne gi ekstra økonomisk støtte til lag eller utøvere som satset mot Voss 2023. Det ble foreslått en økning i budsjettet fra 1.200.000 til 1.500.000, og at disse pengene kunne gå til å støtte satsing i flere disipliner, eller gi økt støtte til allerede eksisterende landslag. Det ble foreslått å ta av F/NLF's egenkapital til formålet.

Forslaget ble nedstemt med 17 mot 13 stemmer. 2 stemte blankt. Forslaget ble så utdypet, og foreslått på nytt under budsjettforhandlingene, med argumenter om at medaljer kunne være innenfor rekkevidde i for eksempel FS8, FS4 kvinner, og FS4 open, med ekstra midler. Og at mer penger kunne være den avgjørende forskjellen i kampen om metall. Forslaget ble nok en gang nedstemt, denne gangen med 15 mot 13 stemmer. Enkelte delegater har uttalt at de gjerne ville stemme for, men at de hadde behov for mer detaljer om hvor pengene skulle brukes, helt konkret. Frittfall har overhørt at det kan være en mulighet for at forslaget blir jobbet videre med, og foreslått på nytt, i det som da blir et ekstraordinært møte.

Instruktørkurs-pris

Styret kom med et forslag om å justere budsjettet i kommende år, ved å redusere planlagte inntekter fra sentrale kurs. I praksis betyr dette at F/NLF går i underskudd på kurs, men at det blir billigere for deltakere å være med. Styret foreslo å redusere inntektsposten fra 200.000 til 100.000 kroner. Både Voss og Nimbus fallskjermklubb kom med kontraforslag om å doble styrets forslag, og redusere planlagte inntekter til 0 kroner. Det ble stemt, og vedtatt med 20 mot 10 stemmer. Det er foreløpig ikke sikkert om dette betyr at kursene nå blir gratis. Den planlagte reduksjonen i pris for hvert enkelt kurs var ikke på 50%, i styrets modell for en 50% reduksjon i inntekter. Hvordan dette henger sammen, har undertegnede forsøkt å finne ut av gjennom spørsmål til Espen Finne, men i et litt presset tidsskjema, ble det ikke helt mulig å forstå detaljene rundt hvordan matematikken virker i denne sammenhengen. Oppfølgingsspørsmål er sendt til styret, så det kan forhåpentligvis bli mer tydeliggjort om noen dager.

Ungdoms-, og breddemidler

Siri Aasen Christensen nevnte at småklubbene ikke vet nok om hva man kan søke på av ungdomsmidler og breddemidler. Informasjonen rundt dette kommer ikke godt nok ut til klubbene. Samme delegat reagerte også på at ungdomsmidlene var strøket, og stod i 0 på budsjettforslaget. Tromsø fallskjermklubb, med Siri i spissen, valgte derfor å foreslår at ungdomsmidler videreføres med 150.000kr i året, mot budsjettert 0 (tidligere 200.000kr).

forslaget ble vedtatt med 22 mot 8 stemmer. Og med det har den nye ungdomsrepresentanten i sentralstyret til NLF allerede markert seg i luftsportspolitikk.

Økte arrangementsmidler

Nimbus fallskjermklubb foreslo å øke støtten til arrangementsmidler fra 100.000 til 140.000, for å hente inn etterslep på sentrale kurs i skjermflygning, og for eksempel vannlandinger.

Forslaget ble godkjent med 25 mot 2 stemmer. 3stemte blankt.

Nytt styre valgt

Til slutt ble det valgt nytt styre i F/NLF. Det nye styret ble enstemmig vedtatt, ut fra valgkomiteens forslag:

Leder: Espen Finne – Oslo Fallskjermklubb

Nestleder: Helene Bjørnø – Voss Fallskjermklubb

Styremedlemmer:

  • Janne Strømmen – Føniks fallskjermklubb
  • Anders Emil Hustoft – NTNU Fallskjermklubb
  • Ellen Aasgaard – Tønsberg Fallskjermklubb
  • Marius Wormnes – Grenland Fallskjermklubb
  • Siri Aasen Christiansen – Tromsø Fallskjermklubb- (ungdomsrepresentant)

Frittfall ønsker det nye styret lykke til.

Powered by Labrador CMS