Oppdaterte regler

For skjermstørrelser, og downsizing-progresjon

Publisert

Skjermflygingsgruppen i SU har i vinter jobbet med revidering av det vi kjenner som “Bestemmelser for skjermstørrelser”, Vedlegg 1, Del 100 F/NLF Håndbok. Bestemmelsene ble oppdatert senest i 2013. Arbeidet har vært initiert med bakgrunn i anbefalinger fra tidligere granskingskommisjoner, samtidig som forbund i andre land har justert sine regler de siste årene. I tillegg er det naturlig at vi jevnlig går igjennom og oppdaterer regelverket vårt, slik at vi følger med i tiden når sporten utvikler seg. Arbeidet er gjort med en utvidet gruppe som besto av enkelte ressurspersoner i F/NLF som representerer flere av klubbene i Norge. I tillegg er det gjennomført en høringsrunde for alle hovedinstruktører, som ga tilbakemelding på endringsforslagene.

Flere av våre sammenlignbare naboland har de siste årene gått til svært strenge reguleringer av skjermstørrelser og type. Spesielt britene har gjort inngripende tiltak, da som en reaksjon på høy skadestatistikk og økende antall fatale ulykker. Tiltakene dreier seg både om strengere regulering, og et mer omfattende regime for utdanning. I norge har vi gjort få endringer på regulering av skjerm og type, mens vi har brukt mest ressurser på å vitalisere skjermflygerkompetansen og innholdet i denne utdanningen. Som nevnt på tidligere fagseminar har vi ikke intensjoner per nå om å gjøre store reguleringer preventivt, men heller gjøre små justeringer reaktivt ettersom sporten utvikles og hendelser oppstår. Dette kan høres passivt ut i et risikohåndteringsperspektiv når sporten vår er full av risiko. Likevel mener vi at denne risikoen må håndteres av hver enkelt utøver og i klubbmiljøene.

Endringer

Den nye tabellen inneholder ikke lenger “anbefalinger til skjermstørrelser”. Slike anbefalinger er noe du vil kunne få av dine lokale instruktører og ressurspersoner, basert på dine individuelle ferdigheter og behov. Tabellen viser nå kun minste tillatte størrelse basert på antall hopp, vekt, kompetanse (vedlikeholdshopp) og eventuelle vurderinger fra HI. Det er i tillegg fastsatt regler for progresjon. Dette er ikke noe nytt og revolusjonerende, men kun en formalisering av beste praksis slik vi opplever det i mange klubber i dag. Vi ønsker å gjøre det tydeligere for alle utøvere, hvordan vi går frem ved bytte av størrelse og/eller type skjerm.

Hva betyr dette for deg, og de som eventuelt lytter til deg?

Det betyr at tabellen ikke er en progresjonsplan som alle skal følge, eller må følge. Det er du, enten som utøver eller som veileder for andre som må ta stilling til hvilken størrelse og/eller type skjerm du bør velge. Søk råd hos de som er flinkere enn deg og diskuter konsekvensene et valg vil få. Og ikke minst prøv forskjellige typer skjermer, gjerne med veiledning og oppfølging fra bakken. Da kan vi gjøre bevisste valg, som gjør oss til tryggere hoppere, samtidig som vi får en mer effektiv progresjon for de som måtte ønske det.

Ved gjennomgang av statistikken fra 2015 til nå, har vi sett på om deler av tabellen må strammes inn, eller kan slippes opp. For de aller letteste vektklassene har vi kunne slippe opp noe, mens for de med medium til tung vekt har vi justert progresjonen litt frem til 400 hopp. Basert på en del uhell og småskader på elever har vi justert minstekravet noe. Justeringen for elever er innenfor den praksis som eksisterer i klubbene i dag, så det er ikke forventet at denne gir store utslag. Det har også blitt en justering av tabellen som har til hensikt å styre progresjonen mer for hoppere mellom 1000 og 1500 hopp. Reguleringen er etter vår oppfatning fortsatt romslig, der den styrer oss unna ekstreme vingebelastninger samtidig som den gir rom for å øke hastigheten betydelig under skjerm. Krav om C lisens og medfølgende vedlikeholdskrav mener vi også vil være en riktig justering i dette segmentet.

C lisens sier du?

I den reviderte bestemmelsen har vi nå satt krav til C lisens for å avvike fra hovedtabellen fra 400 hopp og utover. Hensikten med dette er å ivareta et minstekrav om vedlikeholdshopp, uten at vi innfører nye reguleringer som ligger utenpå allerede eksisterende krav. I samråd mener vi at det er fornuftig å kreve 40 hopp årlig, for å kunne hoppe mindre skjerm enn hovedkolonnene.. Som tabellen viser vil dette kravet gjelde videre også utover 1500 hopp, for å sørge for at hoppere vedlikeholder sine ferdigheter dersom de ønsker å hoppe de minste høy-ytelsesvingene. Kravet vil også harmoneres med progresjonsplan for de som har vært ute av sporten en viss tid. Dette mener vi at også kan bidra til at det blir mer oversiktlig for den enkelte hoppfeltorganisasjon.

Implikasjoner av C lisenskrav

Etter høringsrunden med hovedinstruktørene opplevde vi at dagens praksis i klubbene var at personell som har C lisens i tillegg er “funnet skikket av HI” for å kunne være HL på feltet. Altså at C lisens i seg selv ikke er direkte kvalifiserende til hoppledertjeneste. Dette gjør at vi justerer ordlyden i del 300 for C - lisens, slik at at den tydeligere beskriver rettigheten til å være HL, såfremt de er godkjent av HI på det aktuelle feltet. Dette ser vi da som en formalisering av eksisterende praksis.

Tilbakevirkende kraft?

Vi vil presisere at 2022 vil være en overgangssesong, der kravet om C lisens vil gjøre seg gjeldende for den enkelte hopper dersom:

  • de bytter til en størrelse som krever C lisens iht. tabellen,

  • skjermen de hopper er omfattet av krav om C lisens når sesongen 2023 er i gang.

Det vil gjøre at man i løpet av sesongen har mulighet til å både ta ut en C lisens, og gjennomføre adekvat mengde vedlikeholdshopp for å møte kravet for neste sesong. Årsaken til at det vil gjøres gjeldende for alle fra 2023, er at det er et sikkerhetstiltak som skal bidra til økt antall gjennomførte hopp per år, dersom man hopper en skjerm i en kategori som krever det. Så får vi videre ta diskusjonen om det må defineres spesifikke type hopp, eller om det holder med 40 hopp på generelt grunnlag.

Individuell godkjenning

For å avvike fra hovedverdiene er det flere steder krav til individuell godkjenning. Dette er ikke noe nytt, men heller en formalisering av hva det er og hvordan det kan brukes. Det har vært viktig for oss å beholde denne muligheten for HI til å gi individuell oppfølging og progresjon for hoppere, samtidig som mengden unødvendige eller uønskede søknader reduseres. Det er ikke definert noen regler for delegering av denne myndigheten for HI, da HI skal kunne styre prosessen for dette selv.

Skjermklasser: skjermtype er like viktig som størrelse! Eller..?

De siste ti årene har skjermparken blitt utvidet, både i lav- og høy-ytelsessegmentet. Vi startet opprinnelig med en full klassifisering av alle skjermer som var godkjent på det norske markedet. Vi oppdaget fort at det ble behov for mange individuelle vurderinger, samt at vi ikke kunne dekke alle behov med en tabell. Vi fokuserte derfor på å dele inn hovedklassene med eksempler, slik at HI og instruktørene kan bruke sitt skjønn på de vurderingene som ikke er dekket av tabellen. Dette vil også gjøres gjeldende når det kommer nye skjermer på markedet i nærmeste fremtid som havner mellom de klassene som er satt opp. Du som instruktør eller ressursperson må hjelpe dine medhoppere til å fatte gode beslutninger når det gjelder valg av type skjerm. Da kan vi holde reguleringen av klasser på et minimumsnivå, samtidig som sikkerhetsvurderingene kan tas ute i klubbene.

Skjermflygingsutdanning

Det har siden 2017 blitt gjort en del endringer på standardiseringsdirektivet for skjermflygingsutdanning. Både utdanningsprogram og undervisningsmateriell har blitt løpende oppdatert og delt for de som har gjennomført instruktørutdanning de siste fire år. Dessverre har distribusjon og informasjon til resten av instruktørene stått til under par. Dette kommer vi til å gjøre noe med i år, og vil ta en full vårrengjøring av eksisterende dokumenter som ligger ute sentralt. Vi kommer også til å gjennomføre instruktørkurs ved en av storklubbene som vanlig i løpet av året. I tiden fremover vil vi også se på behovet for å styrke utdanningspakken som omhandler høyhastighetslandinger. Her har det blant annet vært gjort et stykke arbeid i forbindelse med I1 oppgaver de siste årene, som vi vil benytte for veien videre.

Til slutt vil jeg ønske alle hoppere en knakandes bra sesong med gode vurderinger og strøkne landinger!

På vegne av SU og skjermflygingsgruppen,

Jan Einar.

Powered by Labrador CMS