Voss Fallskjermklubb, på Bømoen
Voss Fallskjermklubb, på Bømoen

Det haster for Voss Fallskjermklubb

Festeavtalen utløper i juni 2023

Publisert

Hvis du har hatt noe som helst med Voss Fallskjermklubb å gjøre gjennom de siste årene, er det sannsynlig at du har hørt snakk om festeavtalen, eller planer om boligbygging på Bømoen. Hva handler saken egentlig om, og hvor er vi per i dag? Frittfall har undersøkt.

Voss Fallskjermklubb eier ikke grunnen der de har drift. Altså klubbhus og landingsområder og alt det andre. De har hatt en avtale om langtidsleie, gjennom forsvaret og Voss kommune. Det er denne festeavtalen som utløper i juni 2023, og det er vanskelig å komme til enighet om veien videre. Så hva er egentlig problemet, og hvorfor har det blitt vanskelig nå?

Forsvaret selger Bømoen leir

I 2012 annonserte forsvaret at de skulle selge en av sine største eiendommer. Bømoen militærleir hadde da vært nedlagt i fire år, og vært i forsvarets eie siden 1898. Området på 2000 mål, inkluderte en brannstasjon, 28 vernede bygninger, og flyplassen der Voss Fallskjermklubb holder til.

Voss kommune fikk først tilbudet om å kjøpe Bømoen, til en pris på 52 millioner kroner, men takket nei på grunn av en presset økonomi. Dermed ble området lagt ut for salg på det åpne markedet.

Andreas Håland Hemli forteller at han synes forsvaret burde solgt området til Voss Kommune for en krone. Dette har blitt gjort tidligere andre steder, når forsvaret har solgt lignende områder. Han mener en borgerlig regjering har lagt føringer på at alt skal selges til høystbydende, og at dette ikke er til det beste for befolkningen. Kommunen hadde ikke mulighet til å kjøpe området i 2012, fordi de var nærme konkurs i den perioden. Voss var svært nær å bli satt på den beryktede ROBEK-lista, over kommuner som ikke kan styre sin egen økonomi.

Daglig leder i Voss Fallskjermklubb, Andreas Håland Hemli, har gått inn i politikken, og blitt valgt inn i kommunestyret, for å være med og påvirke direkte.
Daglig leder i Voss Fallskjermklubb, Andreas Håland Hemli, har gått inn i politikken, og blitt valgt inn i kommunestyret, for å være med og påvirke direkte.

Prisen på 52 millioner kroner var etter sigende 2 millioner under takst. Da Bømoen ble lagt ut for salg, uttalte Lars Morten Kyte i Kyte Næringsmegling at en pris på 40-45 millioner nok var mer passende, med de daværende leieinntektene. I 2012 hadde eiendommen 18 leietakere, som til sammen betalte ca. 2,7 millioner kroner i leie. Prisen på 52-54 millioner ble satt med forutsetning om at området kunne utvikles.

Hans Erik Ringkjøb har vært ordfører i Voss Herad (tidligere Voss Kommune) siden 2011. Da Bømoen ble lagt ut for salg, sa han at «en kjøper må evne å bevare Bømoen som rekreasjonsområde, samtidig som de greier å se et utviklingspotensial rent kommersielt. Det er en vanskelig balansegang som krever tålmodighet».

Bømoen AS kjøper området

Bømoen AS ble opprettet av eierne av Spilde AS og Jordalen AS. Det har vært vanskelig å finne eksakt sum som Bømoen ble kjøpt for, men et leserinnlegg i Avisa Hordaland, fra styret i Voss KrF, antyder at prisen til slutt ble 41-42 millioner kroner. Altså betydelig lavere enn tilbudet Voss Kommune fikk fra Skifte eiendom. Leserinnlegget går også langt i å kritisere de politiske beslutningsprosessene som i sum gjorde at Bømoen ble solgt til private aktører. Så i 2012 fikk Bømoen nye eiere, med helt andre kommersielle interesser enn forsvaret før dem. Hva skulle dette bety for Voss Fallskjermklubb?

Kommuneplan, Reguleringsplan, Festeavtale

Bømoen AS har, som stort sett alle andre kommersielle firmaer, ambisjoner om å tjene penger. For å gjøre det, må de utvikle området de har kjøpt. Og for å kunne utvikle et område, kreves det at området er godkjent til for eksempel boliger, næring eller annen aktivitet.

De tekniske detaljene rundt planer, reguleringer og avtaler mellom kommunen, grunneier og fallskjermklubben, er kompliserte å forstå. Men her kommer et forsøk på å gjøre det så simpelt som mulig. Først litt definisjoner:

Kommuneplan

En kommuneplan er den mest overordnede plan for landområder. Den styrer all planlegging i kommunen, og setter også mål for samfunnets utvikling. Kommuneplanen omfatter alle tjenesteområdene: oppvekst, helse og mestring, kultur, miljø og samfunn, digitalisering, organisasjon og utvikling, økonomi og kommunikasjon.

Reguleringsplan overordnet

Reguleringsplaner kommer i to forskjellige utgaver. Den overordnede utgaven viser hvilke områder som er regulert til forskjellige formål. For eksempel næring, boliger, flyplass og idrettsanlegg.

Reguleringsplan detaljert

En detaljert reguleringsplan kan inneholde mange spesifikasjoner, som for eksempel maks høyde på bygninger innenfor et gitt område.

Festeavtale

En festeavtale eller festekontrakt, er en avtale mellom to parter som gjelder bruk av eiendom/grunn i en viss tidsperiode. Avtalen innebærer at en annen part enn grunneieren har en rettighet til å benytte grunneierens eiendom til et eller flere formål.

Situasjonen på Bømoen

Situasjonen på Bømoen er fortsatt delvis uavklart. Det finnes ingen reguleringsplan for området, men det har blitt gjort forsøk på å lage en siden 2014. Da Bømoen ble kjøpt opp i 2012, hadde kommuneplanen definert hele området som LNF-område, som står for Landbruk, Natur og Friluft. Når den nye grunneieren har ambisjoner om å utvikle eiendommen betydelig, må de få på plass en reguleringsplan med kommunen. En reguleringsplan kan foreslås av egentlig hvem som helst, fra grunneier, eller kommune, eller andre interessenter. I dette tilfellet er det grunneier som har ambisjoner om utvikling, og derfor er det de som har tatt initiativ til en regulering. I følge saksdokumenter, ble dette arbeidet offentlig påbegynt i mars 2014. Tre år senere, i september 2017, ble forslaget til reguleringsplan behandlet for første gang i kommunestyret. Deretter fulgte en periode med offentlig ettersyn fra 07.10.2017 til 30.11.2017. I denne perioden kan man lese veldig mange artikler om temaet i lokalavisa Avisa Hordaland. Spesielt boligbygging, markert med gule områder mot vest i bildet under, var kontroversielt. I bildet under er fallskjermklubbens område markert med pil, og flystripa er sør for klubben.

Forslag til en meget detaljert og omfattende reguleringsplan, fra 2017
Forslag til en meget detaljert og omfattende reguleringsplan, fra 2017

Boligbyggeplanene i tegningen over, forutsatte at støysonen rundt flystripa er aeralmessig liten. Dette ville krevd en betydelig redusert aktivitet for fallskjermklubben. Men boligbyggingen var også kontroversiell i forhold til populære turløyper i området. Bømoen har av lokale blitt omtalt som Voss sitt "marka". Resultatet av høringen ble at reguleringsplanen ble lagt på is, så den kom aldri videre til 2. gangs behandling.

I etterkant av denne reguleringsplanen, satte kommunen i gang et arbeid med å lage flere detaljer til Bømoen i kommuneplanen. Resultatet ble denne tegningen:

Området til Voss Fallskjermklubb er nå markert som idrettsanlegg
Området til Voss Fallskjermklubb er nå markert som idrettsanlegg

Her ser man at størstedelen av grunnen er markert med grønn. Det er et såkalt LNF-område, som står for Landbruk, Natur og Fritid. De lilla områdene er definert til næring, og fallskjermklubbens områder, markert med mørk grønn og kartmarkøren, er definert som idrettsanlegg. De 2000 mål som Bømoen AS eier, strekker seg ut over kartvisningen. Det meste av området er definert som LNF. I nordøst kan man se et rødt område for råstoffutvinning. I syd er det et større område for fritids- og turistformål, som man kan se en liten del av, markert med lilla. Det som ikke er med på denne tegningen, er at det meste av bømoen nå også er definert som friluftsområde, med Bømoløypa spesielt markert opp som turløype.

Hva skjer nå?

Voss fallskjermklubb begynner å få dårlig tid. World Cup skal etter planen arrangeres i september 2023. Men da har dagens avtale gått ut på dato. I verste fall kan hele klubben ha blitt jevnet med jorden innen den tid. Det er nemlig sånn at grunneier kan kreve bygninger fjernet, hvis en festeavtale utløper. Bømoen AS tjener veldig lite på avtalen med fallskjermklubben, og taper derfor veldig lite dersom avtalen går ut. I tillegg kan det være vanskelig for dem å videreutvikle bømoen, så lenge norges mest aktive fallskjermklubb har sin drift der. Resultatet er derfor en fastlåst situasjon, hvor kommunikasjonen mellom partene har gått i stå. Det er usannsynlig at en reguleringsplan kan være ferdig i juni 2023, med tanke på hvor mye som mangler for at den kommer på plass per dags dato.

NLF har i følge tall for 2019 litt under 18.000 medlemmer totalt. Hvis man så tar årets medlemstall for Voss Fallskjermklubb, på ca 3000, ser man at Voss fallskjermklubb alene står for opp mot 20% av det totale medlemsantallet i hele NLF. Altså ikke bare fallskjermseksjonen, men det totale luftsportsforbundet. Saken er med andre ord av stor betydning for hele forbundet. Arrangørkomiteen for World Cup 2023 har også tatt kontakt med NLF, for å få hjelp til å komme videre i en fastlåst sak. NLF har sendt et brev til Voss Herad (nytt navn på Voss Kommune, etter kommunesammenslåingen), hvor de ber om hjelp til å løse situasjonen. NLF har henvist til en kommunestyresak fra 2013, som sier at flyplassen skal kunne brukes til luftsportsaktivitet, selv etter salg til en privat aktør. Dessverre mangler denne avgjørelsen tilsagn om nødvendige områder, som for eksempel landingsområder, og er dermed ikke nødvendigvis nok til at en fallskjermklubb kan drifte, iallefall ikke en på størrelse med Voss. NLF ber kommunen om hjelp til tre ting. Først, å sikre videre drift av Bømoen som luftsportssenter på lang sikt. Og også at det finnes en kortsiktig forutsigbar løsning for videre drift, iallefall inntil en reguleringsplan er på plass. Og for det tredje ber de om hjelp til å sikre en avtale som inkluderer World Cup 2023.

Voss Herad har svart i en positiv tone, og konkluderer med at "Dette må me få til!". Men i brevet er det også tydelig at de ikke kan gi noen garantier. Det er lov til å håpe at politikere, fallskjermmiljøet og lokalsamfunn mobiliserer press nå som det for alvor begynner å haste. For denne situasjonen er foreløpig fastlåst. Voss Fallskjermklubb og Arrangørkomitten har en åpen dialog med FAI/ISC om problemet, og det er derfor en mulighet at arrangementet blir flyttet. Det må nemlig skje i god tid, hvis det skal skje, og uten garantier for fasiliteter i Voss, har FAI/ISC et valg de må ta.

Men for NLF generelt, og fallskjermseksjonen spesielt, er det så mye mye mer enn et mesterskap som står på spill.

Powered by Labrador CMS